ரோமன் ரெய்ங்ஸ்

ரோமன் ரெய்ங்ஸ்

ரோமன் ரெய்ங்ஸ் News

WWE வதந்திகள் : ரோமன் ரெய்ங்ஸ் ரெஸ்லிங் போட்டியில் தனது எதிர்காலத்தை பற்றி முக்கிய முடிவை எடுப்பாரா!!!
WWE வதந்திகள் : ரோமன் ரெய்ங்ஸ் ரெஸ்லிங் போட்டியில் தனது எதிர்காலத்தை பற்றி முக்கிய முடிவை எடுப்பாரா!!!
WWE பாஸ்ட்லேன் 2019: நாம் தெரிந்துகொண்ட 5 முக்கிய நிகழ்வுகள்
WWE பாஸ்ட்லேன் 2019: நாம் தெரிந்துகொண்ட 5 முக்கிய நிகழ்வுகள்
டபுள்யூ டபுள்யூ ஈ உலகம் ரோமன் ரைன்ஸ் இல்லாமல் தவிக்க போவதற்கான மூன்று முக்கிய காரணங்கள்
டபுள்யூ டபுள்யூ ஈ உலகம் ரோமன் ரைன்ஸ் இல்லாமல் தவிக்க போவதற்கான மூன்று முக்கிய காரணங்கள்

ரோமன் ரெய்ங்ஸ் Videos

FAQs

The real name of WWE Superstar Roman Reigns is Leati Joseph "Joe" Anoaʻi

Reportedly, Roman Reigns makes around $5 Million in WWE.  

Roman Reigns' theme song Head of the Table is created by CFO$.

Roman Reigns had Leukemia.

The size of Roman Reigns' biceps is about 20 inches.

Roman Reigns is billed at 6 ft 3 in (191 cm) in WWE. 

Last Modified Nov 3, 2018 10:23 IST